แผนที่สำนักงานใหญ่

ถามตอบ

ร่วมงานกับกมล

ดาวน์โหลดข้อมูลบริษัทฯ
 

ถามตอบ

      ปัจจุบันการทำประกันภัยเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นเพื่อป้องกัน
ความสูญเสียที่ไม่อาจคาดคิดในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งธุรกิจของท่านให้ได้รับความคุ้มครองด้วยความ
เป็นธรรม ทั้งนี้ จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ขอเอาประกันภัย หากได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย
แต่ละประเภทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเวลาเกิดอุบัติภัยต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้
ปัจจัยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

ความเสียหายส่วนแรก >

การหยุดใช้รถ / การโอนรถยนต์ / การเช่าซื้อรถยนต์ >

การบอกเลิกกรมธรรม์ / การสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์ >

การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย >

ทำอย่างไรเมื่อรถหาย >

เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนต้องทำอย่างไร >

 
 
 

 
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955