ประกันภัยรถยนต์   ประกันอัคคีภัย   ประกันภัยขนส่งทางทะเล   ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

   ประกันภัยภาคบังคับ

   ประกันภัยแบบประหยัด

  ประกันภัยการขนส่งสินค้า

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ในประเทศและระหว่างประเทศ

  ประกันภัยวิศวกรรม
More More More More
 
         ประกันภัยอุบัติเหตุ(PA)
   การประกันภัยอุบัติเหตุ จึงเป็นการประกันภัยที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนทางการเงิน
เมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
โดยบริษัท จะจ่ายค่าทดแทน ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ ผลประโยชน์แล้วแต่กรณี เพื่อผู้เอา
ประกันภัยจะได้ใช้ค่าทดแทนนั้น ดำรงชีวิตต่อไปในกรณีที่ทุพพลภาพจน ไม่สามารถทำงานหารายได้
หรือได้รับเป็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ   และถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตค่าทดแทนหรือ
ผลประโยชน์นั้นก็จะตกแก่ผู้รับผลประโยชน์

 1.

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (หรือ My Life)  
   

      ฌาปนกิจสงเคราะห์ (My Life +1)
      กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (My Life +2)
      กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฌาปนกิจสงเคราะห์ (My Life +3)    
      กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง
    
     

2.
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม  
        กรมธรรม์ประกันภัยนักเรียน นิสิต นักศึกษา
      กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง (ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์)
      กรมธรรม์ประกันสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง
      กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (ฌาปนกิจสงเคราะห์)
       
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด
  คุณ หนึ่งนุช ต่อ 1426
  คุณ ชินกร ต่อ 1424
ประกันภัยเบ็ตเตล็ด
ประกันภัยอุบัติเหตุ(PA)
ระกันภัยวิศวกรรม(E)
   
   
   
   
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955