ประกันภัยรถยนต์   ประกันอัคคีภัย   ประกันภัยขนส่งทางทะเล   ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

   ประกันภัยภาคบังคับ

   ประกันภัยแบบประหยัด

  ประกันภัยการขนส่งสินค้า

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ในประเทศและระหว่างประเทศ

  ประกันภัยวิศวกรรม
More More More More
 
        ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5

สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และกระบะเพื่อการพาณิชย์ อายุรถไม่เกิน 15 ปี

รายละเอียด

1.เบี้ยประกันภัยราคาไม่แพงและราคาเท่ากันสำหรับรถยนต์ประเภทเดียวกัน
2.ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันภัย
3.คุ้มครองชีวิตร่างกายหรืออนามัยและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
4.คุ้มครองบุคคลในรถคันเอาประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย ได้แก่
   - อุบัติเหตุส่วนบุคคล
   - ค่ารักษาพยาบาล
5.การประกันตัวผู้ขับขี่กรณีเกิดคดีอาญา
6.คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีชนกับยานพาหนะทางบก เท่านั้น

   
* ยานพาหนะทางบก  หมายถึง  รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง  เช่น 
   น้ำมัน  ก๊าซ  หรือกำลังไฟฟ้า 

เอกสารพิจารณา
1.สำเนาสมุดทะเบียนรถยนต์
2.สำเนาบัตรประชาชน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์  0-2502-2999
  คุณอังคณา ต่อ 1414
  คุณอรทัย ต่อ 1415
  คุณจงนิภา ต่อ 1416
  คุณเพ็ญพร ต่อ 1420
  คุณมนัส ต่อ 1421


ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ (พ.ร.บ)
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5
คำนวณเบี้ยเบื้องต้น
 
 
 
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955