ประกันภัยรถยนต์   ประกันอัคคีภัย   ประกันภัยขนส่งทางทะเล   ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

   ประกันภัยภาคบังคับ

   ประกันภัยแบบประหยัด

  ประกันภัยการขนส่งสินค้า

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ในประเทศและระหว่างประเทศ

  ประกันภัยวิศวกรรม
More More More More
 
       ประกันภัยรถยนต์ประเภท4
 

สะดวกในราคาประหยัด รวดเร็ว เพียงจ่ายเพิ่มอีกนิดจาก พ.ร.บ. จะได้ความคุ้มครอง
รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วยความพร้อม ของตัวแทน สาขาทั่วประเทศ

รายละเอียด

จ่ายค่าเสียหายของทรัพย์สินผู้อื่น แทนท่าน 100,000 บาท ต่อ อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

เอกสารพิจารณา
     1.สำเนาสมุดทะเบียนรถยนต์
     2.สำเนาบัตรประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์  0-2502-2999
  คุณอังคณา ต่อ 1414
  คุณอรทัย ต่อ 1415
  คุณจงนิภา ต่อ 1416
  คุณเพ็ญพร ต่อ 1420
  คุณมนัส ต่อ 1421
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ (พ.ร.บ)
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5
คำนวณเบี้ยเบื้องต้น
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955