ประกันภัยรถยนต์   ประกันอัคคีภัย   ประกันภัยขนส่งทางทะเล   ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

   ประกันภัยภาคบังคับ

   ประกันภัยแบบประหยัด

  ประกันภัยการขนส่งสินค้า

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ในประเทศและระหว่างประเทศ

  ประกันภัยวิศวกรรม
More More More More
 
        ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
  กมลประกันภัย ขอเสนอแผนความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถยนต์ ซึ่งหมายรวมถึง ความเสียหาย ต่อรถยนต์ ความรับผิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  ความคุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล สำหรับคนในรถที่เอาประกัน และการประกันตัวผู้ขับข
ี่
รายละเอียด
  1. ความคุ้มครองเพียงพอสำหรับชีวิต ร่างกาย อนามัยของบุคคลภายนอก และบุคคล
    ในรถประกัน
  2. เหมาะสำหรับท่านที่ไม่ค่อยใช้รถ และมีความเสี่ยงต่ำในการเกิดอุบัติเหตุ
  3. รับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 

เอกสารพิจารณา

 
           1.สำเนาสมุดทะเบียนรถยนต์
         2.สำเนาบัตรประชาชน
   
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์  0-2502-2999
  คุณอังคณา ต่อ 1414
  คุณอรทัย ต่อ 1415
  คุณจงนิภา ต่อ 1416
  คุณเพ็ญพร ต่อ 1420
  คุณมนัส ต่อ 1421


ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ (พ.ร.บ)
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5
คำนวณเบี้ยเบื้องต้น
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955