ประกันภัยรถยนต์   ประกันอัคคีภัย   ประกันภัยขนส่งทางทะเล   ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

   ประกันภัยภาคบังคับ

   ประกันภัยแบบประหยัด

  ประกันภัยการขนส่งสินค้า

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ในประเทศและระหว่างประเทศ

  ประกันภัยวิศวกรรม
More More More More
 
       ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
  กมลประกันภัย ขอเสนอแผนความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถยนต์ ซึ่งหมายรวมถึง ความเสียหาย ต่อรถยนต์ ความรับผิดต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความคุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล สำหรับคนในรถที่เอาประกัน และการประกันตัวผู้ขับข
ี่
รายละเอียด
 1. ความคุ้มครองเพียงพอสำหรับชีวิต ร่างกาย อนามัยของบุคคลภายนอกและบุคคล
  ในรถประกัน
 2. เหมาะสำหรับท่านที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ต่ำ ใช้รถไม่บ่อย
 3. ความคุ้มครองในเรื่องรถหาย หรือไฟไหม้
 4. รับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 5. อายุรถไม่เกิน 10 ปี
เอกสารพิจารณา
 1. สำเนาสมุดทะเบียนรถยนต์
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. ผู้รับประโยชน์ในกรณีที่รถยังอยู่ในระหว่าง การผ่อนชำระ
สิทธิพิเศษของส่วนลดเบี้ยประกันภัย
 1. ประวัติการขับขี่ที่ดี เช่น ใบเตือนต่ออายุ
 2. ทำประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับ โดยท่านต้องให้ข้อมูลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เดือน
  ปีเกิดเลขที่บัตรประชาชน / ใบขับขี่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์  0-2502-2999
  คุณอังคณา ต่อ 1414
  คุณอรทัย ต่อ 1415
  คุณจงนิภา ต่อ 1416
  คุณเพ็ญพร ต่อ 1420
  คุณมนัส ต่อ 1421
 
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ (พ.ร.บ)
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5
คำนวณเบี้ยเบื้องต้น
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955