ประกันภัยรถยนต์   ประกันอัคคีภัย   ประกันภัยขนส่งทางทะเล   ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

   ประกันภัยภาคบังคับ

   ประกันภัยแบบประหยัด

  ประกันภัยการขนส่งสินค้า

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ในประเทศและระหว่างประเทศ

  ประกันภัยวิศวกรรม
More More More More
 
         ประกันภัยรถยนต์ (พ.ร.บ)
     การประกันภัย พ.ร.บ. หรือการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนี้ มีเพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยจาก
รถได้รับความคุ้มครองขั้นพื้นฐาน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถที่ใช้ โดยบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนที่แน่นอนรวดเร็วและเป็นธรรม ต่อความเสียหายต่อชีวิตร่างกายของผู้ประสบภัยทุกคน ทั้ง
นี้ไม่รวมถึงความเสียหายของทรัพย์สิน
รายละเอียดความคุ้มครอง
1.

ค่าเสียหายเบื้องต้นที่ได้รับบาดเจ็บโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความผิด

  - ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ ต่อ คน 15,000 บาท
  - ทุพลภาพอย่างถาวร ต่อ คน 35,000 บาท
  - การเสียชีวิตภายหลังการรักษา ต่อ คน  35,000 บาท
         
  * ทั้งนี้หรือตามที่กฎหมายกำหนด *      
         
2. ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น  ซึ่งผู้ประสบภัยจะได้รับหลังการพิสูจน์แล้วว่า
ไม่ได้เป็นฝ่ายผิด โดยมีจำนวนเงินจำกัดต่อความรับผิดชอบรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้น  ดังนี้
  - ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ ต่อ คน 50,000 บาท
  - การเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ ต่อ คน 200,000 บาท
  - การชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน  200 บาท ต่อวัน
  รวมกันไม่เกิน 20 วัน      
         
  * ทั้งนี้จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด รวมกันไม่เกิน 204,000 บาท ต่อ หนึ่งคน *
         
3. ความรับผิดชอบต่อผู้ประสบภัยจากรถ ต่อ ครั้ง
  - รถนั่งไม่เกิน 7 คน  ไม่เกิน 5,000,000 บาท
  - รถบรรทุก  ไม่เกิน 5,000,000 บาท
  - รถโดยสารเกิน 7 คน  ไม่เกิน 10,000,000  บาท

 

  อัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.
 
ประเภทรถและขนาดรถยนต์ ราคารวมภาษี และ อากร (บาท)
  รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน 645.21 บาท
  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน 967.28 บาท
  รถยนต์โดยสารนั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน
1,182.35 บาท
 
  หมายเหตุ
บังคับใช้ตั้งแต่่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธรุกิจ

ประกันภัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์  0-2502-2999
  คุณเปมิกา ต่อ 1419
  คุณปิยะวรรณ ต่อ 1419

 
 
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ (พ.ร.บ)
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5
คำนวณเบี้ยเบื้องต้น
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955