ความเป็นมาของบริษัท

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

งบการเงินบริษัท

 

 
Board of Directors / คณะกรรมการบริษัทฯ

 

 


นายสุวรรณ โชตชวเลิศ
ประธานกรรมการ

 

 


นายณัฐธวัช ฉัตรวิริยะกุล
รองประธานกรรมการ

                 
     

 

 

 

ม.ล.ภูวดล สุทัศนีย์
กรรมการ

นายรณกฤต โชตชวเลิศ
กรรมการ

นายพรประทาน เชิญขวัญศรี
กรรมการ

 

 

 

 

 
Executive Board / คณะกรรมการบริหาร
 

                 
         
 

 

 

 

 

 

นายรณกฤต โชตชวเลิศ
ประธาน
กรรมการบริหาร

 

 

 

 

 
     

   

 

นายณัฐธวัช ฉัตรวิริยะกุล
รองประธาน
กรรมการบริหาร

 

              

 

 

 

นางสาวจิตฏิมา โชตชวเลิศ
กรรมการบริหาร

นายสวัสดิ์วิทย์ เนื้อนวล
กรรมการบริหาร
เลขานุการ

 

 

 

 

 

 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955