ความเป็นมาของบริษัท

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

งบการเงินบริษัท

 
บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หลักการบริหารจัดการ (Management Principles)

     บริษัทกมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินการให้บริการด้านประกันวินาศภัยด้วยความซื่อสัตย์
และมั่นคงมายาวนาน กว่า 38 ปี ด้วยการดำเนินธุรกิจตามหลัก ธรรมาภิบาล
และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ประกันภัยแบบใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่งบริษัทฯ ได้พยายาม ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานและการให้
บริการ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าให้ได้รับ ประโยชน์มากที่สุด อีกทั้ง
ก้าวต่อไป ด้วยความมั่นคงและมั่นใจเพื่ออุตสาหกรรมประกันภัย ของประเทศให้เจริญก้าวหน้า่่่่่้ื


วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่บริหารโดยคนไทยตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเข้าถึงประชาชนทุกระดับ
เพื่อเป็นหนึ่งในใจของคนไทยทุกระดับ

พันธกิจ (Mission)

1.เน้นการให้บริการที่ดีมีคุณภาพด้วยความสุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล
2.เน้นการส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพในอนาคต
3.เน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

เป้าหมาย (Goals)

1.สร้างเสริมการบริการที่ดีเป็นที่น่าพอใจให้แก่ลูกค้าทุกระดับ
2.สร้างเสริมผลประกอบการอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
3.สร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและช่วยเหลือสังคม

การบริหารจัดการ โดยหลัก 3R
 
.
บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)ได้นำหลักการบริหารการจัดการ โดยนำหลัก 3R
มาเป็น แนวทางเพื่อยึดถือในการประกอบธุรกิจสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน ดังนี้

.

การบริหารความเสี่ยง Risk Management

ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและบริหารความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง นั้นๆเพื่อลดโอกาสและความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
.
ความรับผิดชอบ Responsibility

การรับผิดชอบต่อชีวิต ทรัพย์สินและสังคมบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรมการ
ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย

ความน่าเชื่อถือ Reliability

การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่งใสเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

 

 
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955