ประกันภัยรถยนต์   ประกันอัคคีภัย   ประกันภัยขนส่งทางทะเล   ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

   ประกันภัยภาคบังคับ

   ประกันภัยแบบประหยัด

  ประกันภัยการขนส่งสินค้า

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ในประเทศและระหว่างประเทศ

  ประกันภัยวิศวกรรม
More More More More
 

สำหรับลูกจ้าง
เป็นทางเลือกใหม่แก่ลูกจ้าง, พนักงาน หรือบุคคล ที่ประสบปัญหาไม่สามารถหาหลักทรัพย์ หรือบุคคลมาค้ำ
ประกันในการเข้าทำงาน

 

สำหรับนายจ้าง
เป็นหลักประกันที่สร้างความมั่นใจให้แก่นายจ้างที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้าง
สามารถรับการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น

 

สำหรับบุคคลทั่วไป
ไม่ต้องกังวลใจกับการถูกขอร้องให้ต้องค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน

 

ความคุ้มครองของกรมธรรม์ฯ
1.การฉ้อโกง
2.การยักยอก
3.การทุจริตต่อหน้าที่
4.ความเสียหายโดยตรงสำหรับทรัพย์สิน ของนายจ้างที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้าง
ในทางการที่แจ้งและในสัญญาระบุให้ลูกจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายจากการกระทำนั้น

 
ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม
กรณียักยอก, ฉ้อโกง,ทุจริตในหน้าที่
1. แจ้งความร้องทุกข์
2. แจ้งให้บริษัทประกันทราบ
3. เอกสารเบื้องต้น
        หนังสือรับรองฯ
        สัญญาจ้าง / สำเนาใบสมัคร
        CLAIM FORM
        ใบแจ้งความ  / บันทึกประจำวัน
        เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. จ่ายสินไหมทดแทนแก่นายจ้างตามความคุ้มครองในกรมธรรม์
5. พิจารณาดำเนินการกับลูกจ้างหลังจากการชดใช้ค่าสินไหมแก่นายจ้างเรียบร้อยแล้ว
 

กรณีเสียหายต่อทรัพย์สินนายจ้าง
1.แจ้งความร้องทุกข์ / ให้บริษัทประกันทราบ
2.เอกสารเบื้องต้น
       หนังสือรับรองฯ
       สัญญาจ้าง / สำเนาใบสมัคร
       CLAIM FORM
       ใบแจ้งความ  / บันทึกประจำวัน
        เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาตรวจสอบอนุมัติสินไหมภายใน 15 วัน
4. จ่ายสินไหมทดแทนแก่นายจ้างตามความคุ้มครองในกรมธรรม์

 
เอกสารใช้ประกอบคำขอเอาประกัน

1.สำเนาสัญญาจ้างงาน สัญญาค้ำประกัน หรือเอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงาน
    หน้าที่ความรับผิดชอบต่อนายจ้าง, วันเริ่มงาน พร้อมลายเซ็นนายจ้างรับรองสำเนาถูกต้อง
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
3.สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง


 
MY WAY
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955